<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=613677698717006&ev=PageView&noscript=1"/>מרויחים

תקנון וגילוי נאות

תקנון:

השארת פרטים באמצעות טופס שמילא באתר, נעשית על פי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של האתר.. הזנת הנתונים על ידך במסגרת האתר ואישורם למשלוח מהווה אישורך למשלוח דברי פרסום גם לאור תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008 (חוק "הספאם"). סעיף זה גם מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981 (להלן: "החוק"). כמו כן, הנך מסכים, כי כל עוד לא מסרת הודעה לחברת מרוויחים שירותים פיננסים בע"מ ח.פ. 515468486 (להלן:"חברת מרוויחים"), ישמשו הנתונים שמוזנים, לצרכי דיוור ישיר בכל דרך התקשרות שנמסרה על ידך, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק. חברת מרוויחים מבצעת משלוח דברי דואר מקצועיים (ניוזלטרים) לרבות משלוחים בעלי אופי מסחרי/פרסומי לנרשמים באתר. הזנת הנתונים על ידך במסגרת האתר מהווה אישורך גם למשלוח דברי פרסום כנ"ל [מקצועיים ו/או המסחריים ו/או אחרים] ע"י מרוויחים למען/דואר האלקטרוני/ SMS/ שיחת טלפון שפרטיו נמסרו כאמור לפי חוק "הספאם". הלקוח יכול לבקש להסיר עצמו מכל רשימת דיוור על ידי פנייה ל info@marvihim.co.il וחברת מרוויחים מחוייבת לעשות כן

גילוי נאות

קבוצת "מרוויחים" מורכבת מחברת מרוויחים שירותים פיננסים בע"מ העוסקת במתן שירותי החזר מס לשכירים ושירותים פיננסים נוספים. כמו כן, הקבוצה כוללת את סוכנות הביטוח: מרוויחים סוכנות לביטוח פנסיוני 2014 בע"מ. להלן רשימת גופים קשורים אותן משווקת סוכנות הביטוח:

 • ביטוחי בריאות וחיים
 • מוצרים פנסיונים ופיננסים
 • הפניקס חברה לביטוח בע"מ
 • הפניקס חברה לביטוח בע"מ
 • כלל חברה לביטוח בע"מ
 • אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
 • מנורה חברה לביטוח בע"מ
 • אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
 • הראל חברה לביטוח בע"מ
 • כלל חברה לביטוח בע"מ
 • מגדל חברה לביטוח בע"מ
 • מנורה חברה לביטוח בע"מ
 • איילון חברה לביטוח בע"מ
 • הראל חברה לביטוח בע"מ
 • מגדל חברה לביטוח בע"מ